logo

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego działającego pod domeną www.pruski-rozylo.pl przez spółkę Pruski & Różyło Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, jak również warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§2. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

Kancelaria– Pruski & Różyło Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska, ul. Bartłomieja Strachowskiego 3a/2, 52-210 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000808025, REGON 384605435, NIP 8992869709, kontakt: kancelaria@pruski-rozylo.pl,

c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,

Klient– osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu, w szczególności, która na zasadach określonych w Regulaminie składa Zamówienie,

Konsument– osoba fizyczna dokonująca z Kancelarią czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Pakiet– przedmiotowo istotne elementy Umowy udostępnione za pośrednictwem Serwisu, określające m.in. zakres tematyczny Porady Prawnej, jej formę, granice czasowe oraz czas realizacji, a także cenę,

Porada prawna– usługa świadczona przez Kancelarią na rzecz Klienta w formie rozmowy telefonicznej, wideokonferencji, za pośrednictwem poczty elektronicznej, chatu online, lub programu Microsoft teams, polegająca na udzieleniu odpowiedzi na przedstawione przez Klienta zagadnienie prawne na podstawie opisanego przez Klienta stanu faktycznego i dostarczonych dokumentów,

Regulamin– niniejszy regulamin,

Serwis- serwis internetowy działający pod domeną pruski-rozylo.pl,

Umowa– umowa zawarta pomiędzy Klientem a Kancelarią, której przedmiotem jest udzielenie Porady Prawnej; Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia złożonego w Serwisie przez Kancelarię,

Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Serwisu stanowiące złożenie Kancelarii przez Klienta oferty zawarcia Umowy, określające co najmniej rodzaj Pakietu.

§3. Usługi

Kancelaria świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:

Porada prawna online,

formularz kontaktowy,

live chat,

Kancelaria może świadczyć inne usługi drogą elektroniczną na podstawie odrębnych umów.

§4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Kancelaria świadczy usługi drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie urządzenia opartego o system operacyjny Windows, MacOS, Linux, Android z dostępem do sieci Internet, obsługujące przeglądarkę internetową (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer) oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

Na prawidłowość działania lub funkcjonalność Serwisu mogą wpłynąć ograniczenia stosowania plików cookies, posiadanie oprogramowania Java, JavaScript, a także korzystanie z nieaktualnej przeglądarki internetowej.

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

§5. Usługa Porada prawna online

Usługa Porada Prawna online umożliwia Klientowi odpłatne otrzymanie Porady prawnej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Porada Prawna online należy złożyć Zamówienie, w tym:

wejść na stronę internetową https://pruski-rozylo.pl/,

wybrać Pakiet,

kliknąć pole „kup”,

wpisać kod kuponu i kliknąć pole „zastosuj kupon”- opcjonalnie,

kliknąć pole „przejdź do kasy”,

uzupełnić formularz Zamówienia poprzez wpisanie:

danych płatności (imię, nazwisko, nazwa firmy- opcjonalnie, kraj/region, ulica, kod pocztowy, miasto, telefon, adres email),

uwag do zamówienia- opcjonalnie,

wybrać metodę płatności,

zaakceptować postanowienia Polityki Prywatności i Regulaminu,

kliknąć pole „kupuję i płacę”,

dokonać płatności zgodnie z §6 Regulaminu.

Z chwilą złożenia Zamówienia, Klient wyraża zgodę na wykonanie Umowy przez Kancelarię przed upływem terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość. Treść pouczenia oraz Regulamin serwisu udostępnione są Klientowi przed zawarciem umowy.

Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, na wskazany przez Klienta adres email zostanie wysłana wiadomość poczty elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia go do realizacji, zawierająca dane kontaktowe, pod którymi Klient może uzyskać Poradę. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostaje zawarta Umowa pomiędzy Klientem a Kancelarią.

Kancelaria udziela Porady prawnej w formie wybranej przez Klienta dostępnej w ramach zakupionego Pakietu, przy czym formy live chatu, połączenia telefonicznego i wideorozmowy dostępne są od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

Porada prawna może być udzielona w następującej formie:

Za pośrednictwem połączenia telefonicznego,

Za pośrednictwem wiadomości e-mail,

Za pośrednictwem wideorozmowy,

Za pośrednictwem live chatu.

Jedna Porada może być udzielona wyłącznie w jednej formie wybranej przez Klienta.

Kancelaria udziela Porady prawnej po zapoznaniu się z treścią zagadnienia prawnego, w oparciu o przestawiony przez Klienta stan faktyczny i przedłożone dokumenty.

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań Klienta, polegające na pominięciu okoliczności faktycznych, przekazaniu informacji nieprawdziwych, niepełnych, niejasnych lub wprowadzających w błąd, które miały wpływ na zakres i treść udzielonej Porady prawnej, w wyniku czego Porada prawna okazała się nieadekwatna, niezupełna lub niepomocna.

Jedna Porada dotyczy wyłącznie jednego zagadnienia prawnego opartego na jednym stanie faktycznym.

Po udzieleniu Porady prawnej, na wniosek Klienta Kancelaria jest uprawniona do udzielenia uzupełniającej Porady mającej na celu wyjaśnienie wątpliwości Klienta powstałych po zapoznaniu się z treścią Porady prawnej lub doprecyzowanie zagadnień poruszonych w treści Porady, o ile nie będzie ona wykraczała poza zakres pierwotnie udzielonej Porady.

Oferta Kancelarii przedstawiona na Serwisie obejmuje następujące Pakiety:

Porada E-MAIL,

Porada LIVE,

Porada Business PREMIUM.

Przepisy niniejszego paragrafu odnoszą się do każdego Pakietu, z zastrzeżeniem odrębnie uregulowany kwestii.

Porada E-MAIL, o której mowa w § 5 ust. 12 pkt 1 powyżej:

Udzielana jest wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail),

Jedna porada obejmuje wyłącznie jedno pytanie zadane przez Klienta,

Porady udzielane są wyłącznie z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego i prawa pracy.

Porada LIVE, o której mowa w § 5 ust. 12 pkt 2 powyżej:

Udziela jest wyłącznie za pośrednictwem rozmowy telefonicznej lub wideorozmowy,

Maksymalny czas trwania połączenia, podczas którego udzielana jest porada prawna wynosi 30 minut,

Jedna porada obejmuje wyłącznie pytania dotyczące jednego zagadnienia prawnego w oparciu o przedstawiony stan faktyczny,

Klient wybiera sposób kontaktu spośród dostępnych form,

Kancelaria nie zapewnia licencji na programy umożliwiające przeprowadzenie wideokonferencji,

Porady udzielane są wyłącznie z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, prawa pracy, prawa obrotu nieruchomościami i prawa karnego.

Porada Business PREMIUM, o której mowa w § 5 ust. 12 pkt 3 powyżej:

Udzielana jest według wyboru Klienta podczas zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub rozmowy lub wideorozmowy,

W razie wyboru przeprowadzenia porady prawnej poprzez rozmowę telefoniczną lub wideorozmowę maksymalny czas trwania połączenia, podczas którego udzielana jest porada prawna wynosi 60 minut,

W razie wyboru przeprowadzenia porady prawnej poprzez pocztę elektroniczną jedna porada obejmuje wyłącznie jedno pytanie zadane przez Klienta,

Jedna porada obejmuje wyłącznie pytania dotyczące jednego zagadnienia prawnego w oparciu o przedstawiony stan faktyczny,

Klient wybiera sposób kontaktu spośród dostępnych form,

Kancelaria nie zapewnia licencji na programy umożliwiające przeprowadzenie wideokonferencji,

Porady udzielane są wyłącznie z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, prawa pracy, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa procesowego cywilnego i karnego, prawa administracyjnego i prawa procesowego administracyjnego, prawa gospodarczego, w tym handlowego i spółek handlowych, prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.

Pakiety nie obejmują porad prawnych spoza zakresów wyraźnie wskazanych w Regulaminie. W szczególności Pakiety nie obejmują porad prawnych z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości i księgowości, prawa rolnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa sportowego, prawa unii europejskiej, prawa regulującego ochronę danych osobowych, prawa wodnego, prawa lotniczego i prawa karnego skarbowego.

§6. Płatność

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

płatność w siedzibie Kancelarii,

płatność kartą płatniczą lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pomocą podmiotów świadczących usługi płatności elektronicznej.

Cenę Pakietu należy uiścić w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomość poczty elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie, Zamówienie zostanie anulowane, o czym Kancelaria poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej.

W celu dokonania płatności w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 powyżej, Klient zostaje przeniesiony do serwisu wybranego podmiotu świadczącego takie usługi.

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności na działania spowodowane funkcjonowaniem podmiotów trzecich świadczących usługi płatności elektronicznej, w szczególności za płatności niezrealizowane oraz utratę danych osobowych.

Kancelaria uprawniona jest do wstrzymania się z wykonaniem Umowy do chwili uiszczenia ceny Pakietu. Zamówienie jest przyjmowane do realizacji wyłącznie po uiszczeniu opłaty w formie przewidzianej w Regulaminie.

Klient będący konsumentem, w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, wyraża zgodę na wystawienie paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej oraz wysłania go na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.

Klient będący przedsiębiorcą, w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 06.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców, wyraża zgodę oraz upoważnia Kancelarię do wystawienia i doręczenia faktury VAT w formie elektronicznej na adres wskazany w formularzu zamówienia.

§7. Odstąpienie od Umowy

Z zastrzeżeniem wypadków przewidzianych w niniejszym Regulaminie, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy na zasadach określonych w pouczeniu o odstąpieniu od umowy, które stanowi Załącznik 1 do Regulaminu.

Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik 2 do Regulaminu.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umowy, która została wykonana za wyraźną zgodą Przed rozpoczęciem świadczenia (w niniejszym Regulaminie oraz w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia) Kancelaria informuje Klientów, że po spełnieniu świadczenia przez Kancelarię, Klient będący Konsumentem utraci prawo odstąpienia od Umowy.

Za moment wykonania umowy (spełnienia świadczenia) uznaje się moment doręczenia Klientowi informacji o przyjęciu usługi do realizacji.

§8. Usługa formularza kontaktowego

Usługa formularza kontaktowego umożliwia Klientowi bezpłatne przesłanie wiadomości e-mail do Kancelarii za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej https://pruski-rozylo.pl/kontakt/.

W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego należy:

wejść na stronę internetową https://pruski-rozylo.pl/kontakt/,

wypełnić formularz kontaktowy przez podanie imienia, adresu poczty elektronicznej, tematu i treści wiadomości,

zaakceptować postanowienia Polityki Prywatności i Regulaminu,

kliknąć pole „wyślij”.

Usługa formularza kontaktowego jest nieodpłatna i ma charakter jednorazowy. Usługa formularza kontaktowego ulega zakończeniu w chwili udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie lub w przypadku złożenia przez Klienta rezygnacji z usługi przed jej wykonaniem przesyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej kancelaria@pruski-rozylo.pl.

Usługa formularza kontaktowego umożliwia kontakt z Kancelarią. Usługa formularza kontaktowego nie służy udzielaniu porad prawnych przez Kancelarię.

§9. Usługa live chat

Usługa live chat umożliwia Klientowi bezpłatne przesłanie wiadomości tekstowych do Kancelarii w czasie rzeczywistym za pośrednictwem okna chat udostępnionego na stronie internetowej https://pruski-rozylo.pl/.

Usługa live chat jest dostępna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 17:00. W przypadku braku dostępności Kancelarii w czasie rzeczywistym, Klient ma możliwość pozostawienia wiadomości w trybie offline.

W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi live chat należy:

wejść na stronę internetową https://pruski-rozylo.pl/,

kliknąć pole „W czym możemy pomóc? Porozmawiaj z nami”,

napisać treść wiadomości,

kliknąć przycisk enter.

Korzystanie z usługi live chat jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Klienta postanowień Polityki Prywatności i Regulaminu.

Usługa live chat jest nieodpłatna i ma charakter jednorazowy. Usługa live chat ulega zakończeniu w chwili złożenia oświadczenia woli o zakończeniu świadczenia usługi przez Klienta lub Kancelarię, a także w przypadku złożenia przez Klienta rezygnacji z usługi przed jej wykonaniem poprzez zamknięcie okna chat lub zamknięcie strony internetowej https://pruski-rozylo.pl/.

Usługa live chat umożliwia kontakt z Kancelarią. Usługa live chat nie służy udzielaniu porad prawnych przez Kancelarię.

§10. Usługa callpage

Usługa callpage umożliwia Klientowi bezpłatne przesłanie zgłoszenia w formie wiadomości e-mail do Kancelarii za pośrednictwem strony internetowej https://pruski-rozylo.pl/kontakt/ z prośbą o kontakt telefoniczny wskazany w zgłoszeniu.

Korzystanie z usługi callpage jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Klienta postanowień Polityki Prywatności i Regulaminu.

W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi live chat należy:

wejść na stronę internetową https://pruski-rozylo.pl/,

kliknąć w pole „TAK” znajdujące się pod frazą „Czy chcesz, żebyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 28 sekund?”,

wpisać swój numer telefonu,

kliknąć przycisk „Zadzwońcie do mnie teraz” lub wybrać datę i kliknąć w przycisk „Zadzwońcie do mnie później” lub kliknąć zakładkę „Zostaw wiadomość”, wpisać treść wiadomości, numer telefonu oraz adres mailowy i kliknąć potwierdź.

Usługa callpage jest nieodpłatna i ma charakter jednorazowy. Usługa callpage ulega zakończeniu w chwili złożenia oświadczenia woli o zakończeniu świadczenia usługi przez Klienta lub Kancelarię.

Usługa callpage umożliwia kontakt z Kancelarią. Usługa callpage nie służy udzielaniu porad prawnych przez Kancelarię.

§11. Postępowanie reklamacyjne

Każdemu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych ze świadczeniem przez Kancelarię usług drogą elektroniczną.

Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kancelaria@pruski-rozylo.pl lub listownie na adres siedziby Kancelarii.

Każda reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę jego wystąpienia oraz oznaczenie Klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania).

Ustosunkowanie się do reklamacji nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba, że z przepisów obowiązującego prawa wynika inny termin.

O wyniku rozpatrzenia reklamacji Kancelaria niezwłocznie zawiadomi Klienta w formie, w jakiej reklamacja została złożona.

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pośrednictwem platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§12. Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://pruski-rozylo.pl/polityka-prywatnosci/. Treść Polityki prywatności udostępniona jest do pobrania i zapoznania się przed zawarciem umowy. 

§13. Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia 30.04.2020 r.

Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej www.pruski-rozylo.pl oraz w siedzibie Kancelarii. Regulamin udostępniany jest Klientowi przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Na żądanie Klienta Regulamin zostanie udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

Kancelaria zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O każdej zmianie treści Regulaminu Kancelaria poinformuje Klienta za co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie w Serwisie powiadomienia o zmianie Regulaminu.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w zawiadomieniu o zmianie Regulaminu, nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu.

W przypadku zmiany Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności k.c., ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Załącznikami do Regulaminu są:

Załącznik 1: Pouczenie o odstąpieniu od umowy,

Załącznik 2: Wzór formularza odstąpienia od umowy.

W przypadku wystąpienia sporu, Strony zobowiązują się dążyć do jego rozwiązania w sposób polubowny. Jeżeli polubowne zakończenie sporu nie jest możliwe, a Klient nie jest Konsumentem, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Kancelarii.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest:

Pruski & Różyło Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska

Bartłomieja Strachowskiego 3a/2, 52-210 Wrocław,

numer telefonu: 699-992-510

adres e-mail: kancelaria@pruski-rozylo.pl;

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Utrata prawa do odstąpienia 

Zgodne z art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Zgodnie z powyższym w przypadku wyrażenia zgody na świadczenie usługi wskazanej w § 3 Regulaminu, przed upływem terminu do skorzystania z prawa odstąpienia, w o którym mowa w § 7 (tj. 14 dni od dnia zawarcia umowy), tracą Państwo prawo do skorzystania z tego prawa od chwili rozpoczęcia świadczenia usługi. Za moment rozpoczęcia świadczenia usługi uważa się moment przyjęcia usługi do realizacji.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2  

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Pruski & Różyło Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska

Bartłomieja Strachowskiego 3a/2

52-210 Wrocław,

numer telefonu: 699-992-510

adres e-mail: kancelaria@pruski-rozylo.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi __________________________________________________________________.

Data zawarcia umowy________________________________________________________________.

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ______________________________________________________.

Adres konsumenta(-ów) ______________________________________________________________.

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

__________________________________________________________________________________.

Data ______________________________________________________________________________.

(*) Niepotrzebne skreślić.