logo

Specjalizacje

Specjalizacje

W czym możemy Ci pomóc

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Rozumiejąc potrzeby przedsiębiorców zapewniamy kompleksową obsługę spółek prawa handlowego. Nasze wsparcie udzielimy w: 

 • tworzeniu spółek (jawnych, partnerskich, komandytowych, akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością etc.) oraz ich przekształceniach, łączeniach i likwidacjach, 
 • sporządzaniu wewnętrznych aktów prawnych, zapewniających zachowanie sprawnej organizacji przedsiębiorstwa jak i powierniczych umów zarządu udziałami w spółce, 
 • przygotowywaniu strategii emisji obligacji środków na rozwój działalności. 

Wiemy, że prowadzenie biznesu wiążę się z poruszaniem się po różnych gałęziach prawa, począwszy od prawa pracy, przez podatki, umowy i kontrakty cywilnoprawne, jak również w obszarze postepowań sadowych i administracyjnych, dlatego też gwarantujemy szerokie spektrum usług z zakresu pomocy prawnej.

FRANCZYZY I OBSŁUGA SIECI RESTAURACJI

Znając specyfikę działalności sieci franczyzowych zapewniamy:

 • doradztwo prawne w obszarze ich budowania i rozwoju, prawa ochrony konkurencji, a także w zakresie ochrony know-how, zachowania poufności jak i w kwestii zakazu konkurencji franczyzobiorców po ich wyjściu z sieci, 
 • wsparcie prawne w procesie budowania, rozwijania i ochrony identyfikacji wizualnej sieci franczyzowej, ze szczególnym uwzględnieniem znaków towarowych, 
 • reprezentację w sprawach spornych dotyczących wykonywania umów franczyzowych, naruszenia praw własności intelektualnej czy naruszenia zakazu konkurencji, 
 • doradztwo i pomoc franczyzobiorcom w rozpoczęciu działalności w ramach sieci franczyzowych, w tym uczestniczymy w negocjowaniu umów, przygotowaniu podmiotu do rozpoczęcia działalności i spełnieniu wymogów prawnych w prowadzeniu działalności w danej branży. 

OBSŁUGA KORPORACYJNA SPÓŁEK

Nasze usługi obejmują również szeroko rozumianą obsługę korporacyjną spółek. Oferujemy: 

 • pomoc prawną począwszy od tworzenia spółek, bieżące doradztwo poprzez restrukturyzację i zakończenie bytu prawnego, 
 • doradztwo w procesach fuzji i przejęć, aportów czy zmianie formy prawnej prowadzenia działalności, biorąc pod uwagę w szczególności odpowiedzialność wspólników, obciążenia podatkowe i możliwości inwestycyjne, 
 • pomoc wspólnikom, udziałowcom, akcjonariuszom i inwestorom przy zabezpieczaniu ich praw w spółce, wejściu do spółki jako inwestor, obronie przed przymusowym wyłączeniem czy umorzeniem udziałów, 
 • reprezentację na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach oraz pomoc przy kontrolowaniu działalności spółek i działań zarządu, 
 • doradztwo w sprawach wrogiego przejęcia spółek, przejęcia kontroli oraz w sprawach rozwodnienia udziałów spółki. 

WINDYKACJA

Nasz zespół zapewnia profesjonalną i skuteczną obsługę przedsiębiorców na etapie negocjacji przedsądowych, sporu sądowego i egzekucji na terenie całej Polski jak i poza granicami kraju. Dzięki sprawnej współpracy naszych prawników oraz zespołu windykacji terenowej, większość należności egzekwowana jest przed wydaniem nakazu zapłaty. Wypracowany system egzekucji należności pozwala przy tym na stworzenie elastycznych i atrakcyjnych warunków współpracy. Dodatkowo pomagamy w ustalaniu majątków dłużników poprzez złożenie wniosku o jego wyjawienie oraz zlecając komornikom ich poszukiwanie, co daje gwarancję skutecznej egzekucji roszczeń naszych Klientów. 

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE

Specjalizując się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oferujemy naszym Klientom szeroki wachlarz usług:

 • zapewniamy pomoc prawną w prowadzeniu procesów upadłościowych gwarantując przygotowanie dobrze umotywowanych wniosków o ogłoszenie upadłości, tym samym minimalizując ryzyko odrzucenia ich z przyczyn formalnych, 
 • podejmujemy się przygotowania strategii działania w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji finansowej wychodząc naprzeciw Klientom, których firmy zagrożone są upadłością, 
 • doradzamy wierzycielom przy wyborze i ustanawianiu zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności kontrahentów. 

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI I PROCESY BUDOWLANE

W ramach obrotu nieruchomościami oferujemy:

 • kompleksową pomoc w sporządzaniu umów związanych z obrotem nieruchomościami tj. deweloperskich, serwisowych, o roboty budowlane, o nadzór inwestorski etc., 
 • sprawne przejście przez zakup/sprzedaż nieruchomości gruntowej, budynku, lokalu użytkowego czy mieszkania jak i oczyszczeniu księgi wieczystej z hipotek i ostrzeżeń, 
 • wspieracie i doradztwo dla deweloperów w prowadzeniu inwestycji, poczynając od zakupu nieruchomości, przez przeprowadzenie procedury o uzyskanie pozwolenia na budowę, po zakończenie procesu inwestycyjnego i sprzedaż.

POSTĘPOWANIE PODATKOWE I ZWROTY VAT

Opierając się na wszechstronnej znajomości prawa podatkowego oraz wieloletnim doświadczeniu udzielamy pomocy prawnej:

 • na każdym etapie kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego, 
 • przy tworzeniu, audycie i konstruowaniu umów w celu optymalizacji podatkowej, 
 • planowaniu inwestycji ukierunkowanych na minimalizację ryzyka podatkowego i ewentualnych obciążeń podatkowych, 
 • przy występowaniu o wydanie interpretacji prawa podatkowego, 
 • przy rejestracji zagranicznych przedsiębiorców dla celów polskiego VAT oraz w procedurze zwrotu nadpłaconego podatku VAT w innych krajach. 

Reprezentujemy również naszych klientów w sprawach karnoskarbowych oraz w sprawach przestępstw gospodarczych. W przypadku wydania przez organy podatkowe niekorzystnych rozstrzygnięć, występujemy do sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego w celu zagwarantowania realnej ochrony interesów podatnika.

KREDYTY FRANKOWE I PRAWO BANKOWE

Nasz zespół posiada duże doświadczenie w sporach z bankami jak i instytucjami finansowymi. Udzielamy pomocy prawnej:

 • „Frankowiczom” w odzyskiwaniu nadpłaty kredytu oraz zmniejszaniem wysokości niespłaconej jego części, zarówno przy kredytach indeksowanych oraz denominowanych, 
 • w postępowaniach przedsądowych i sądowych przeciwko bankom, które narzucają konsumentom obszerne umowy bez możliwości zmiany jakichkolwiek postanowień, 
 • w zmniejszeniu obciążeń finansowych.

ROZLICZENIA DEWELOPERÓW

Zakup nowego mieszkania wiążę się nierzadko z podpisaniem umowy deweloperskiej, która odgrywa znaczącą rolę zarówno dla nabywcy jak i dewelopera. W związku z tym zapewniamy:

 • kompleksową analizę prawną umów deweloperskich, która pozwala na uniknięcie niekorzystnych, a czasem nawet niezgodnych z prawem rozwiązań, 
 • pomoc w prowadzeniu sporów z deweloperami zarówno na etapie przed przeniesieniem własności nieruchomości, jak również, gdy nasz Klient stanie się już jej właścicielem, 
 • wsparcie w dochodzeniu kar umownych, rozliczaniu metrażu czy odszkodowaniach za wady.

ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA

Stosujemy najskuteczniejsze sposoby dochodzenia odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych, dopłat do wypłaconych już odszkodowań i zadośćuczynień. Dzięki bogatemu doświadczeniu prawnicy z Kancelarii P&R wypracowali niezwykle sprawny system dochodzenia odszkodowań, oferując przy tym bardzo korzystne i dostosowane do sytuacji klienta warunki współpracy. Świadczymy kompleksową pomoc prawną w:

 • dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, 
 • odszkodowaniach z tytułu szkody na pojeździe, 
 • w przypadku wad nieruchomości i innych szkód rzeczowych, 
 • odzyskiwaniu zadośćuczynienia za krzywdy osobowe.

SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa spadkowego to nierzadko sprawy trudne i emocjonalne, wymagające profesjonalnego podejścia. Dzięki naszemu doświadczeniu w tym obszarze prawa, pomożemy Państwu w sprawach:

 • rozwodowych, 
 • podział majątku, 
 • alimenty, 
 • zachowek, 
 • majątkowych umów małżeńskich (intercyzy).

W sprawach dotyczących podziału majątku, udzielamy pomocy prawnej niezależnie od jego wielkości, bowiem w każdej sytuacji wskażemy właściwe rozwiązanie i podejmiemy się jego realizacji. Zapewnimy, aby prowadzone przez nas postępowania z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego zmierzały we właściwym kierunku, chroniąc interesy naszego Klienta.

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH

Osoby publiczne są nieustannie na świeczniku. Wszelkie konflikty osób publicznych znajdują oddźwięk w mediach, lecz również osoby te stają się niekiedy ofiarami ataków w prasie, telewizji i w Internecie. Procesy z udziałem osób publicznych są szeroko komentowane, a więc wymagają ostrożnego podejścia oraz podejmowania świadomych i stanowczych kroków prawnych. Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu polityków w sporach cywilnych, karnych oraz przed komisjami sejmowymi i regulaminowymi. Zachowujemy pełną dyskrecję i transparentność działań.

AUDYT NIERUCHOMOŚCI (DUE DILIGENCE)

Prawidłowo przeprowadzony audyt nieruchomości pozwala na uniknięcie wielu problemów jak i dodatkowych kosztów – chroni nabywcę przed kupieniem "kota w worku". Polega on na kompleksowej ocenie wszystkich prawych aspektów związanych z nabyciem oraz korzystaniem z nieruchomości. Wyjawione podczas audytu fakty mogą zaważyć na decyzji o nabyciu danej nieruchomości, ale także pozwalają na przygotowanie się do transakcji i negocjacji. Oferujemy naszym Klientom usługę due diligence, w ramach której przeprowadzimy dogłębną i wielowymiarową analizę prawną, finansową, podatkową i techniczną nieruchomości.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz podmiotów działających w tzw. branży kreatywnej dla których prawo własności intelektualnej stanowi istotny element prowadzenia biznesu. Współpracujemy z twórcami, wydawcami, producentami, instytucjami kultury oraz wszystkimi, którzy mają do czynienia z własnością intelektualną. Kancelaria Pruski&Różyło świadczy usługi m.in. w zakresie:

 • przygotowywania, opiniowania, negocjowania umów przenoszących majątkowe prawa autorskie, związanych z prawami własności przemysłowej lub umów licencyjnych,
 • sporządzania opinii z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego i praw pokrewnych, 
 • reprezentowania przed sądem w sprawach związanych z naruszeniem praw autorskich lub praw własności przemysłowej,
 • reprezentowania przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z rejestracją znaku towarowego, doradztwa prawnego w zakresie praw własności przemysłowej,
 • doradztwa prawnego w zakresie autorskich praw majątkowych i osobistych oraz w zakresie praw własności przemysłowej.

PRAWO EUROPEJSKIE

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej spowodowało przejęcie jej dorobku prawnego w oparciu o zasadę pierwszeństwa oraz skutku bezpośredniego. W związku z tym, unijne akty prawne w coraz większym stopniu determinują warunki m.in. prowadzenia biznesu w Polsce, ale także nadają jednostkom nowe prawa. Dlatego też, nasz zespół zapewnia pomoc prawną obejmującą różne aspekty funkcjonowania podmiotów publicznych i prywatnych w oparciu o unijne regulacje. Naszym klientom gwarantujemy:

 • kompleksową pomoc prawną w tym doradztwo, przygotowywanie pism, skarg indywidualnych i wniosków jak i reprezentację przed sądami krajowymi i unijnymi, 
 • dochodzenie roszczeń opartych na prawie Unii przed sądami krajowymi oraz TSUE tj. prawo do zwrotu opłaty/cła/podatku pobranych niezgodnie z prawem UE, prawo do odszkodowania w przypadku szkody poniesionej w wyniku naruszenia prawa UE czy prawo do tymczasowego środka zabezpieczającego powództwo.

PRAWA CZŁOWIEKA

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu to organ sądownictwa międzynarodowego, który orzeka w sprawach dotyczących praw człowieka zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (EKPCz). Ratyfikowana przez wiele państw (w tym Polskę) chroni prawa i wolności przysługujące każdemu człowiekowi. W przypadku kiedy doszło do naruszenia podstawowych praw tj. prawo do rzetelnego procesu sądowego, wolności i bezpieczeństwa osobistego, wolności słowa, poszanowania mienia czy życia prywatnego, a krajowe instrumenty prawne zawiodły, zarówno osoba fizyczna jak i prawna ma prawo wnieść skargę do ETPCz. Nasz zespół w poszanowaniu praw człowieka gwarantuje pomoc prawną w zakresie składania skarg indywidulanych jak i dalszej reprezentacji przed Trybunałem w Strasburgu.